Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 35 - Trung tâm tiếng trung SOFL Học tiếng trung giao tiếp Luyện thi HSK 3,4,5,6

 Trung tâm tiếng Nhật TPHCM uy tín, chất lượng

Tìm kiếm hàng đầu

1 trung tâm học tiếng nhật tốt nhất Hà Nội
2 trung tam tieng nhat uy tín nhất
4 học tiếng Nhật giao tiếp với giáo viên bản ngữ
 

Trang chủ » Tin tức » Giáo trình học tiếng Trung » Hán Ngữ 3

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 35

Thứ năm - 23/04/2015 21:51
Bài 35 – 我来中国两个多月了 – Tôi đến Trung Quốc được hơn hai tháng rồi

(一) 我来中国两个多月了
(Yī) wǒ lái zhōngguó liǎng gè duō yuè le

 
(记者采访留学生罗兰……)
 
记者:你学了几年汉语了?
 
罗兰:学了一年了。
 
记者:来中国多长时间了?
 
罗兰:两个多月了。
 
记者:打算在这儿学多长时间?
 
罗兰:原来打算学一年,现在我觉得一年时间太短了,准备再延长一年。
 
记者:对这儿的生活习惯了吧?
 
罗兰:差不多已经习惯了,不过有的地方还比太习惯。
 
记者:什么地方不习惯?
 
罗兰:我每天早上都不能吃早饭。
 
记者:为什么?
 
罗兰:上课的时间太早。我们在国内时,九点钟才上课呢,这儿吧点钟就上课了。
 
记者:早上起得早,中午可以睡个觉。
 
罗兰:我没有这个习惯,中午从来不睡觉。
 
记者:下午一般做什么?
 
罗兰:有时候老师给我辅导一个小时,有时候我自己学习。
 
记者:晚上呢?
 
罗兰:晚饭后我常常散一会儿步,有事跟朋友聊一会儿天,然后就开始fixing功课。
 
记者:晚上要学习多长时间?
 
罗兰:不一定,有时候两个多小时,有时候三四个小时。
 
记者:每天有锻炼身体的时间吗?
 
罗兰:我们每天都坚持锻炼一个小时。
 
记者:你喜欢什么体育运动?
 
罗兰:很多运动我都喜欢,像网球、排球、游泳、跑步什么的。
 
记者:感谢你接受我的采访。
 
罗兰:不客气。
 
(Jìzhě cǎifǎng liúxué shēng luólán……)
 
Jìzhě: Nǐ xué le jǐ nián hànyǔ le?
 
Luólán: Xué le yī nián le.
 
Jìzhě: Lái zhōngguó duō cháng shíjiān le?
 
Luólán: Liǎng gè duō yuè le.
 
Jìzhě: Dǎsuàn zài zhèer xué duō cháng shíjiān?
 
Luólán: Yuánlái dǎsuàn xué yī nián, xiànzài wǒ jué dé yī nián shíjiān tài duǎn le, zhǔnbèi zài yáncháng yī nián.
 
Jìzhě: Duì zhèer de shēnghuó xíguàn le ba?
 
Luólán: Chàbùduō yǐjīng xíguàn le, bùguò yǒu dì dìfāng hái bǐ tài xíguàn.
 
Jìzhě: Shénme dìfāng bù xíguàn?
 
Luólán: Wǒ měi tiān zǎoshang dōu bùnéng chī zǎofàn.
 
Jìzhě: Wèishéme?
 
Luólán: Shàngkè de shíjiān tài zǎo. Wǒmen zài guónèi shí, jiǔ diǎn zhōng cái shàngkè ne, zhè er ba diǎn zhōng jiù shàngkè le.
 
Jìzhě: Zǎoshang qǐ de zǎo, zhōngwǔ kěyǐ shuì gè jué.
 
Luólán: Wǒ méiyǒu zhège xíguàn, zhōngwǔ cónglái bu shuìjiào.
 
Jìzhě: Xiàwǔ yībān zuò shénme?
 
Luólán: Yǒu shíhou lǎoshī gěi wǒ fǔdǎo yīgè xiǎoshí, yǒu shíhou wǒ zìjǐ xuéxí.
 
Jìzhě: Wǎnshàng ne?
 
Luólán: Wǎnfàn hòu wǒ chángcháng sàn yīhuǐer bù, yǒushì gēn péngyǒu liáo yīhuǐer tiān, ránhòu jiù kāishǐ fixing gōngkè.
 
Jìzhě: Wǎnshàng yào xuéxí duō cháng shíjiān?
 
Luólán: Bù yīdìng, yǒu shíhou liǎng gè duō xiǎoshí, yǒu shíhou sān sì gè xiǎoshí.
 
Jìzhě: Měi tiān yǒu duànliàn shēntǐ de shíjiān ma?
 
Luólán: Wǒmen měi tiān dōu jiānchí duànliàn yīgè xiǎoshí.
 
Jìzhě: Nǐ xǐhuan shénme tǐyù yùndòng?
 
Luólán: Hěnduō yùndòng wǒ dōu xǐhuan, xiàng wǎngqiú, páiqiú, yóuyǒng, pǎobù shénme de.
 
Jìzhě: Gǎnxiè nǐ jiēshòu wǒ de cǎifǎng.
 
Luólán: Bù kèqì.


(二) 我每天都练一个小时
(Èr) wǒ měi tiān dōu liàn yīgè xiǎoshí
 

(早上,关经理和王老师在操场上……)
 
关:你好,王老师。每天都起得这么早吗?
 
王:对,因为我要练气功,所以每天都起得很早。
 
关:练了多长时间了?
 
王:已经练了好几年了。
 
关:每天练多长时间?
 
王:差不多练一个钟头。
 
关:效果怎么样?
 
王:挺好的。练气功对身体很有好处。以前我有好几种慢性病呢,高血压、失眠,坚持练了几年气功,我的这些病差不多都好了。你也来练练吧。

 
关:练气功必须坚持天天练,三天打鱼两天晒网不行。我也很想练,但是工作太忙,没有时间。
(Zǎoshang, guān jīnglǐ hé wáng lǎoshī zài cāochǎng shàng……)
 
Guān: Nǐ hǎo, wáng lǎoshī. Měi tiān dōu qǐ de zhème zǎo ma?
 
Wáng: Duì, yīnwèi wǒ yào liàn qìgōng, suǒyǐ měi tiān dōu qǐ de hěn zǎo.
 
Guān: Liàn le duō cháng shíjiān le?
 
Wáng: Yǐjīng liàn le hǎojǐ nián le.
 
Guān: Měi tiān liàn duō cháng shíjiān?
 
Wáng: Chàbùduō liàn yīgè zhōngtóu.
 
Guān: Xiàoguǒ zěnme yàng?
 
Wáng: Tǐng hǎo de. Liàn qìgōng duì shēntǐ hěn yǒu hǎochù.
Yǐqián wǒ yǒu hǎojǐ zhǒng mànxìngbìng ne, gāo xiěyā, shīmián, jiānchí liàn le jǐ nián qìgōng, wǒ de zhèxiē bìng chàbùduō dōu hǎo le. Nǐ yě lái liàn liàn ba.
 
Guān: Liàn qìgōng bìxū jiānchí tiāntiān liàn, sān tiān dǎ yú liǎng tiān shài wǎng bùxíng. Wǒ yě hěn xiǎng liàn, dànshì gōngzuò tài máng, méiyǒu shíjiān.

 

阅读
 
我叫罗兰,是意大利留学生。来中国已经两个多月了,但对这儿的生活还不太习惯。每天我睡得比较晚,起得比较早,七点就起床了。因为我们上课时间太早,所以起床后不能吃早饭。不过,课间休息的时候,我可以去喝咖啡,吃点儿点心。中午我在食堂吃午饭。中午食堂吃饭的人很多,要等十分钟才能买到反。吃完饭,我回宿舍看书或者跟朋友聊天,从来不睡午觉。下午,我下了课就去体育馆锻炼身体,跑步、游泳、打网球或者跟老师学打太极拳。我每天坚持锻炼一个小时,所以,我的身体很好。晚上,我要听半个小时课文录音,做两个小时练习。然后复习课文和语法,练习会话。每天晚上复习和预习两三个小时,常常十一点多才睡觉。我每天都生活得很愉快。

Yuèdú
 
Wǒ jiào luólán, shì yìdàlì liúxuéshēng. Lái zhōngguó yǐjīng liǎng gè duō yuèle, dàn duì zhè’er de shēnghuó hái bù tài xíguàn. Měi tiān wǒ shuì de bǐjiào wǎn, qǐ de bǐjiào zǎo, qī diǎn jiù qǐchuángle. Yīnwèi wǒmen shàngkè shíjiān tài zǎo, suǒyǐ qǐchuáng hòu bùnéng chī zǎofàn. Bùguò, kè jiān xiūxí de shíhou, wǒ kěyǐ qù hē kāfēi, chī diǎn er diǎnxīn. Zhōngwǔ wǒ zài shítáng chī wǔfàn. Zhōngwǔ shítáng chīfàn de rén hěnduō, yào děng shí fēnzhōng cáinéng mǎi dào fǎn. Chī wán fàn, wǒ huí sùshè kàn shū huòzhě gēn péngyǒu liáotiān, cónglái bu shuì wǔjiào. Xiàwǔ, wǒ xiàle kè jiù qù tǐyùguǎn duànliàn shēntǐ, pǎobù, yóuyǒng, dǎ wǎngqiú huòzhě gēn lǎoshī xué dǎ tàijí quán. Wǒ měi tiān jiānchí duànliàn yīgè xiǎoshí, suǒyǐ, wǒ de shēntǐ hěn hǎo. Wǎnshàng, wǒ yào tīng bàn gè xiǎoshí kèwén lùyīn, zuò liǎng gè xiǎoshí liànxí. Ránhòu fùxí kèwén hé yǔfǎ, liànxí huìhuà. Měi tiān wǎnshàng fùxí hé yùxí liǎng sān gè xiǎoshí, chángcháng shíyī diǎn duōcái shuìjiào. Wǒ měi tiān dōu shēnghuó de hěn yúkuài.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới nhất

 • 9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả
  9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả Học nói tiếng trung rất dễ, nhưng học viết tiếng trung thì rất khó....
 • 10 bước học tiếng trung hiệu quả
  10 bước học tiếng trung hiệu quả Căn cứ vào đặc điểm trí nhớ của con người trong điều kiện tổng thời...
 • kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu
  kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu Hiện nay có rất nhiều người học tiếng Trung với những mục đích khác...
 • Cách học tiếng trung hiệu quả
  Cách học tiếng trung hiệu quả Điều đầu tiên phải nắm thật chắc phiên âm: vì khi bạn nắm vững phiên...
 • 301 câu đàm thoại tiếng trung
  301 câu đàm thoại tiếng trung Hẳn các bạn học tiếng trung không ai không biết đến cuốn sách và bộ...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Quận Cầu Giấy - Từ Liêm
  Miss Vân
     
  Hotline: 0967 461 288
  Vũ Dung
     
  Hotline: 0917 461 288
  Quận Hai Bà Trưng
  Mr Điệp
     
  Hotline: 0962 461 288
  Miss Điệp
     
  Hotline: 0917 861 2288
  Quận Thanh Xuân - Hà Đông
  Miss Loan
     
  Hotline: 0986 841 288
  Phương Dung
     
  Hotline: 0964 66 12 88
  Gia Lâm
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0981 961 288
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0965 761 288

  Chia sẻ kinh nghiệm

 • Lịch khai giảng tháng 9/2019 SOFL Hà Nội
  Trung tâm tiếng Trung SOFL gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng...
 • 3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning
  3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning Tại sao hàng trăm, hàng nghìn người cùng học tiếng Trung mà chỉ có một...
 • Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa
  Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa Ngày hôm nay, chuyên mục học tiếng Trung mỗi ngày của Trung tâm tiếng...
 • Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất
  Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất Tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình, cách học tiếng Hoa nhanh nhất là...
 • Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả
  Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả Cách học tiếng Hoa giao tiếp đạt hiệu quả đang được rất nhiều các bạn...
 • Like facebook

  Thống kê truy cập

  Đang truy cậpĐang truy cập : 5


  Hôm nayHôm nay : 795

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12078

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2726162