Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 40 - Trung tâm tiếng trung SOFL Học tiếng trung giao tiếp Luyện thi HSK 3,4,5,6

 Trung tâm tiếng Nhật TPHCM uy tín, chất lượng

Tìm kiếm hàng đầu

1 trung tâm học tiếng nhật tốt nhất Hà Nội
2 trung tam tieng nhat uy tín nhất
4 học tiếng Nhật giao tiếp với giáo viên bản ngữ
 

Trang chủ » Tin tức » Giáo trình học tiếng Trung » Hán Ngữ 3

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 40

Thứ năm - 23/04/2015 22:50
Bài 40 – 快上来吧,车要开了 – Nhanh lên nào, xe chuẩn bị chạy rồi!


(一) 我给您捎来一封信
 
(林老师从香港给王老师带来一封信,她要给王老师送来,王老师就住在她家后面的楼里……)
 
王:喂,哪位?
 
林:王老师吗?我是小林。
 
王:啊,小林。你不是到台湾开学术讨论会去了吗?
 
林:我开完会回来了。
 
王:去了几天?
 
林:八天。昨天晚上刚到家。我回来的时候,经过香港,到小赵家去看了看。
 
王:是吗?小赵好吗?
 
林:挺好的。她让我向您问好,还给您少来一封信和一些东西。我想给您送去。
 
王:我过去取吧。
 
林:不用。我正好要下楼去,顺便就给您带去了。
 
王:那好,你过来吧。
 
(王老师家)
 
王:辛苦了!还麻烦你跑一趟。
 
林:没什么。
 
王:快进屋来坐一会儿吧。
 
林:我不进去了。我爱人还在楼下等我,我们要出去半点儿事。
 
王:我送送你。
 
林:不用送了,您回去吧。
 
王:慢走!
 
(林老师和同学们一起坐车去展览馆参观。车就要开了,林老师在车上叫同学们快上车……)
 
林老师:下边的同学快上来吧,要开车了。
 
爱德华:老师,这是几号车?
 
林老师:三号。
 
爱德华:五号车在哪儿?
 
林老师:在后边。快上来吧,马上就要开车了。
 
爱德华:老师,我不上去了,我到五号车去可以吗?我朋友在那儿。
 
林老师:你过去吧。玛丽怎么还没上来呢?
 
山本  :她忘带照相机了,又回宿舍去拿了,一会儿就回来。啊,她跑来了。玛丽,快点儿,就要开车了。
 
(玛丽上来了)
 
玛丽  :对不起,我来晚了。
 
山本  :玛丽,这里边还有座位,你过来吧。
 
林老师:请大家注意,我先说一件事。我们今天去参观出土文物展览。这个展览大约要参观两个半小时。参观完以后,五点钟准时开车回来。要求大家五点以前上车。不回来的同学跟我说一声。听清楚了没有?
 
留学生:听清楚了。
 
林老师:要记住开车的时间。都上来了吗?好,师傅,开车吧。
 
山本  :老师,您到前边来坐吧。
 
林老师:我不过去了,你就坐那儿吧。
 
(在展览馆门前)
 
玛丽  :老师,参观完以后,我想到大使馆去看朋友,不回学校去了,可以吗?
 
林老师:可以。


(Yī) wǒ gěi nín shāo lái yī fēng xìn
 
(Lín lǎoshī cóng xiānggǎng gěi wáng lǎoshī dài lái yī fēng xìn, tā yào gěi wáng lǎoshī sòng lái, wáng lǎoshī jiù zhù zài tā jiā hòumiàn de lóu lǐ……)
 
Wáng: Wèi, nǎ wèi?
 
Lín: Wáng lǎoshī ma? Wǒ shì xiǎolín.
 
Wáng: A, xiǎolín. Nǐ bùshì dào táiwān kāi xuéshù tǎolùn huì qùle ma?
 
Lín: Wǒ kāi wán huì huíláile.
 
Wáng: Qùle jǐ tiān?
 
Lín: Bā tiān. Zuótiān wǎnshàng gāng dàojiā. Wǒ huílái de shíhou, jīngguò xiānggǎng, dào xiǎo zhào jiā qù kànle kàn.
 
Wáng: Shì ma? Xiǎo zhào hǎo ma?
 
Lín: Tǐng hǎo de. Tā ràng wǒ xiàng nín wènhǎo, hái gěi nín shǎo lái yī fēng xìnhé yīxiē dōngxi. Wǒ xiǎng gěi nín sòng qù.
 
Wáng: Wǒ guòqù qǔ ba.
 
Lín: Bùyòng. Wǒ zhènghǎo yào xià lóu qù, shùnbiàn jiù gěi nín dài qùle.
 
Wáng: Nà hǎo, nǐ guòlái ba.
 
(Wáng lǎoshī jiā)
 
Wáng: Xīnkǔle! Hái máfan nǐ pǎo yī tàng.
 
Lín: Méishénme.
 
Wáng: Kuài jìn wū lái zuò yīhuǐ’er ba.
 
Lín: Wǒ bù jìnqùle. Wǒ àirén hái zài lóu xià děng wǒ, wǒmen yào chūqù bàndiǎn er shì.
 
Wáng: Wǒ sòng sòng nǐ.
 
Lín: Bùyòng sòngle, nín huíqù ba.
 
Wáng: Màn zǒu!
 
(Èr) kuài shànglái ba, yào kāichēle
 
(Lín lǎoshī hé tóngxuémen yīqǐ zuòchē qù zhǎnlǎn guǎn cānguān. Chē jiù yào kāile, lín lǎoshī zài chē shàng jiào tóngxuémen kuài shàng chē……)
 
Lín lǎoshī: Xiàbian de tóngxué kuài shànglái ba, yào kāichēle.
 
Àidéhuá: Lǎoshī, zhè shì jǐ hào chē?
 
Lín lǎoshī: Sān hào.
 
Àidéhuá: Wǔ hào chē zài nǎ’er?
 
Lín lǎoshī: Zài hòubian. Kuài shànglái ba, mǎshàng jiù yào kāichēle.
 
Àidéhuá: Lǎoshī, wǒ bù shàngqùle, wǒ dào wǔ hào chē qù kěyǐ ma? Wǒ péngyǒu zài nà’er.
 
Lín lǎoshī: Nǐ guòqù ba. Mǎlì zěnme hái méi shànglái ne?
 
Shānběn: Tā wàng dài zhàoxiàngjīle, yòu huí sùshè qù nále, yīhuǐ’er jiù huílái. A, tā pǎo láile. Mǎlì, kuài diǎn er, jiù yào kāichēle.
 
(Mǎlì shàngláile)
 
Mǎlì: Duìbùqǐ, wǒ lái wǎnle.
 
Shānběn: Mǎlì, zhè lǐbian hái yǒu zuòwèi, nǐ guòlái ba.
 
Lín lǎoshī: Qǐng dàjiā zhùyì, wǒ xiān shuō yī jiàn shì. Wǒmen jīntiān qù cānguān chūtǔ wénwù zhǎnlǎn. Zhège zhǎnlǎn dàyuē yào cānguān liǎng gè bàn xiǎoshí. Cānguān wán yǐhòu,​​wǔ diǎn zhōng zhǔnshí kāichē huílái. Yāoqiú dàjiā wǔ diǎn yǐqián shàng chē. Bù huílái de tóngxué gēn wǒ shuō yīshēng. Tīng qīngchule méiyǒu?
 
Liúxuéshēng: Tīng qīngchule.
 
Lín lǎoshī: Yào jì zhù kāichē de shíjiān. Dōu shàngláile ma? Hǎo, shīfu, kāichē ba.
 
Shānběn: Lǎoshī, nín dào qiánbian lái zuò ba.
 
Lín lǎoshī: Wǒ bù guòqùle, nǐ jiùzuò nà’er ba.
 
(Zài zhǎnlǎn guǎn mén qián)
 
Mǎlì: Lǎoshī, cānguān wán yǐhòu,​​wǒ xiǎngdào dàshǐ guǎn qù kàn péngyǒu, bù huí xuéxiào qùle, kěyǐ ma?
 
Lín lǎoshī: Kěyǐ.


阅读
 
一个小伙子在公园玩儿了半天,他玩儿累了,想找一个座位休息一会儿。正好在离他不远的地方有一把长椅子。他想过去坐一会儿。这时一个老人也向那把椅子走去。这个小伙子怕老人先过去坐那把椅子,就很快向椅子跑去。
 
老人对小伙子大声叫:“小伙子,不要过去!”
 
小伙子不听老人的话,很快跑到椅子那儿,一下子坐在椅子上。
 
这时,老人过来了,他走到椅子旁边,生气地对小伙子说:“你看,你这个小伙子,椅子刚涂上油漆,还没干呢!”
 
“啊!”小伙子一听,马上就起来了。可是裤子已经坐上了很多油漆。

Yuèdú
 
Yīgè xiǎohuǒzi zài gōngyuán wán erle bàntiān, tā wán er lèile, xiǎng zhǎo yīgè zuòwèi xiūxí yīhuǐ’er. Zhènghǎo zài lí tā bù yuǎn dì dìfāng yǒuyī bǎ cháng yǐzi. Tā xiǎng guòqù zuò yīhuǐ’er. Zhè shí yīgè lǎorén yě xiàng nà bǎ yǐzi zǒu qù. Zhège xiǎohuǒzi pà lǎorén xiān guòqù zuò nà bǎ yǐzi, jiù hěn kuài xiàng yǐzi pǎo qù.
 
Lǎorén duì xiǎohuǒzi dàshēng jiào:“Xiǎohuǒzi, bùyào guòqù!”
 
Xiǎohuǒzi bù tīng lǎorén dehuà, hěn kuài pǎo dào yǐzi nà’er, yīxià zi zuò zài yǐzi shàng.
 
Zhè shí, lǎorén guòláile, tā zǒu dào yǐzi pángbiān, shēngqì dì duì xiǎohuǒzi shuō:“Nǐ kàn, nǐ zhège xiǎohuǒzi, yǐzi gāng tu shàng yóuqī, hái méi gàn ne!”
 
“A!” Xiǎohuǒzi yī tīng, mǎshàng jiù qǐláile. Kěshì kùzi yǐjīng zuò shàngle hěnduō yóuqī.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/
Từ khóa: chuẩn bị

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới nhất

 • 9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả
  9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả Học nói tiếng trung rất dễ, nhưng học viết tiếng trung thì rất khó....
 • 10 bước học tiếng trung hiệu quả
  10 bước học tiếng trung hiệu quả Căn cứ vào đặc điểm trí nhớ của con người trong điều kiện tổng thời...
 • kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu
  kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu Hiện nay có rất nhiều người học tiếng Trung với những mục đích khác...
 • Cách học tiếng trung hiệu quả
  Cách học tiếng trung hiệu quả Điều đầu tiên phải nắm thật chắc phiên âm: vì khi bạn nắm vững phiên...
 • 301 câu đàm thoại tiếng trung
  301 câu đàm thoại tiếng trung Hẳn các bạn học tiếng trung không ai không biết đến cuốn sách và bộ...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Quận Cầu Giấy - Từ Liêm
  Miss Vân
     
  Hotline: 0967 461 288
  Vũ Dung
     
  Hotline: 0917 461 288
  Quận Hai Bà Trưng
  Mr Điệp
     
  Hotline: 0962 461 288
  Miss Điệp
     
  Hotline: 0917 861 2288
  Quận Thanh Xuân - Hà Đông
  Miss Loan
     
  Hotline: 0986 841 288
  Phương Dung
     
  Hotline: 0964 66 12 88
  Gia Lâm
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0981 961 288
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0965 761 288

  Chia sẻ kinh nghiệm

 • Lịch khai giảng tháng 9/2019 SOFL Hà Nội
  Trung tâm tiếng Trung SOFL gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng...
 • 3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning
  3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning Tại sao hàng trăm, hàng nghìn người cùng học tiếng Trung mà chỉ có một...
 • Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa
  Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa Ngày hôm nay, chuyên mục học tiếng Trung mỗi ngày của Trung tâm tiếng...
 • Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất
  Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất Tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình, cách học tiếng Hoa nhanh nhất là...
 • Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả
  Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả Cách học tiếng Hoa giao tiếp đạt hiệu quả đang được rất nhiều các bạn...
 • Like facebook

  Thống kê truy cập

  Đang truy cậpĐang truy cập : 5


  Hôm nayHôm nay : 764

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12047

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2726131