Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 31

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 31

(一) 田芳去哪儿了
 
(张东打电话找田芳……)
 
张东  :喂!是天方吗?
 
田芳妈: 田芳不在。是东东吧。
 
张东  :阿姨,您好!田芳去哪儿了?
 
田芳妈:她四点多就去同学家了。她中学的同学要出国,她去看看她。
 
张东  :什么时候能回来?
 
田芳妈:她没说,你过一会儿再来电话吧。
 
张东  : 好的。
 
(张东有来电话了)
 
张东  :阿姨,田芳回来了没有?
 
田芳妈:还没有呢。
 
(Yī) tián fāng qù nǎ’erle
 
(zhāng dōng dǎ diànhuà zhǎo tián fāng……)
 
zhāng dōng : Wèi! Shì tiānfāng ma?
 
Tián fāng mā: Tián fāng bùzài. Shì dōngdōng ba.
 
Zhāng dōng : Āyí, nín hǎo! Tián fāng qù nǎ’erle?
 
Tián fāng mā: Tā sì diǎn duō jiù qù tóngxué jiāle. Tā zhōngxué de tóngxué yào chūguó, tā qù kàn kàn tā.
 
Zhāng dōng : Shénme shíhou néng huílái?
 
Tián fāng mā: Tā méi shuō, nǐguò yīhuǐ’er zàilái diànhuà ba.
 
Zhāng dōng : Hǎo de.
(Zhāng dōng yǒu lái diànhuàle)
 
zhāng dōng : Āyí, tián fāng huíláile méiyǒu?
 
Tián fāng mā: Hái méiyǒu ne.
 
(二)他又来电话了
 
田芳:妈妈,张东给我来电话了没有?
妈妈:来了,你不在,我让他一会儿再来。
(电话铃响了)
妈妈:快!他又来电话了,你去接吧。
(田芳接电话)
田芳:我是田芳。
张东:下午你呼我了吧?
田芳:呼了,你下午做什么了?怎么没给我回电话?
张东:对不起,我去踢足球了。你呼我的时候,我可能正在操场踢球呢。今天下午我们跟政法大学代表队比赛。
田芳:你们队又输了吧?
张东:没有。这次我们赢了。
田芳:祝贺你们!
张东:谢谢!哎,你呼我有什么事吗?
田芳:我想问问你,你不是要上托福班吗?报名了没有?
张东: 报了。
田芳:什么时候开始上课?
张东:下星期六。
田芳:每星期六你不是都要去学开车吗?
张东:我已经毕业了。
田芳:是吗?通过考试了?
张东:通过了。你是不是也想靠托福?
田芳:对。我想去报名,你陪我一起去,好吗?
张东:好。

(Èr) tā yòu lái diànhuàle
 
Tián fāng: Māmā, zhāng dōng gěi wǒ lái diànhuàle méiyǒu?
Māmā: Láile, nǐ bùzài, wǒ ràng tā yīhuǐ’er zàilái.
(Diànhuà líng xiǎngle)
Māmā: Kuài! Tā yòu lái diànhuàle, nǐ qù jiē ba.
(Tián fāng jiē diànhuà)
Tián fāng: Wǒ shì tián fāng.
Zhāng dōng: Xiàwǔ nǐ hū wǒle ba?
Tián fāng: Hūle, nǐ xiàwǔ zuò shénme le? Zěnme méi gěi wǒ huí diànhuà?
Zhāng dōng: Duìbùqǐ, wǒ qù tī zúqiúle. Nǐ hū wǒ de shíhou, wǒ kěnéng zhèngzài cāochǎng tī qiú ne. Jīntiān xiàwǔ wǒmen gēn zhèngfǎ dàxué dàibiǎo duì bǐsài.
Tián fāng: Nǐmen duì yòu shūle ba?
Zhāng dōng: Méiyǒu. Zhè cì wǒmen yíngle.
Tián fāng: Zhùhè nǐmen!
Zhāng dōng: Xièxiè! Āi, nǐ hū wǒ yǒu shé me shì ma?
Tián fāng: Wǒ xiǎng wèn wèn nǐ, nǐ bùshì yào shàng tuōfú bān ma? Bàomíngle méiyǒu?
Zhāng dōng: Bàole.
Tián fāng: Shénme shíhou kāishǐ shàngkè?
Zhāng dōng: Xià xīngqíliù.
Tián fāng: Měi xīngqíliù nǐ bùshì dōu yào qù xué kāichē ma?
Zhāng dōng: Wǒ yǐjīng bìyèle.
Tián fāng: Shì ma? Tōngguò kǎoshìle?
Zhāng dōng: Tōngguòle. Nǐ shì bùshì yě xiǎng kào tuōfú?
Tián fāng: Duì. Wǒ xiǎng qù bàomíng, nǐ péi wǒ yīqǐ qù, hǎo ma?
Zhāng dōng: Hǎo.


阅读 – 阅读 (Đọc)
今天我去江苹家了。我和江苹是中学同学,她是我的好朋友,也是我们全班同学的朋友。她学习非常努力,是我们班学习最好的学生。她会学习,也会玩儿,还常常帮助别人,老师和同学都喜欢她。她这次参加了美国一个大学的考试。这个考试非常难,但是她考得很好,得了满分。听说全世界只有三个学生得满分。这个大学给江苹最高的奖学金。我们都为她感到高兴。

 
她下星期要去美国留学,我们班的同学都去看她,给她送行。
 
江苹的家在城东边,离我家比较远。我下午四点多就从家里出发了,五点半才到。我到的时候,同学们都已经到了。
 
江苹很热情地欢迎我们。天虹学们好久不见了,见面以后高兴得又说又笑,谈得很愉快。我们预祝江苹成功。祝他一路平安。我说,一定要常来信啊。江苹说,一定。跟她说“再见”的时候,她哭了,我也哭了。
 
回家的路上,我想,我们常常说“再见”,但是,有时候“再见”是很难的。我和江苹什么时候能“再见”呢?

Jīntiān wǒ qù jiāng píng jiāle. Wǒ hé jiāng píng shì zhōngxué tóngxué, tā shì wǒ de hǎo péngyǒu, yěshì wǒmen quán bān tóngxué de péngyǒu. Tā xuéxí fēicháng nǔlì, shì wǒmen bān xuéxí zuì hǎo de xuéshēng. Tā huì xuéxí, yě huì wán er, hái chángcháng bāngzhù biérén, lǎoshī hé tóngxué dōu xǐhuan tā. Tā zhè cì cānjiāle měiguó yīgè dàxué de kǎoshì. Zhège kǎoshì fēicháng nán, dànshì tā kǎo de hěn hǎo, déliǎo mǎnfēn. Tīng shuō quán shìjiè zhǐyǒu sān gè xuéshēng de mǎnfēn. Zhège dàxué gěi jiāng píng zuìgāo de jiǎngxuéjīn. Wǒmen dōu wèi tā gǎndào gāoxìng.
 
Tā xià xīngqí yào qù měiguó liúxué, wǒmen bān de tóngxué dōu qù kàn tā, gěi tā sòngxíng.
 
Jiāng píng de jiā zài chéng dōngbian, lí wǒjiā bǐjiào yuǎn. Wǒ xiàwǔ sì diǎn duō jiù cóng jiālǐ chūfāle, wǔ diǎn bàn cái dào. Wǒ dào de shíhou, tóngxuémen dōu yǐjīng dàole.
 
Jiāng píng hěn rèqíng de huānyíng wǒmen. Tiānhóng xuémen hǎojiǔ bùjiànle, jiànmiàn yǐhòu gāoxìng de yòu shuō yòu xiào, tán dé hěn yúkuài. Wǒmen yù zhùjiāngpíng chénggōng. Zhù tā yīlù píng’ān. Wǒ shuō, yīdìng yào cháng láixìn a. Jiāng píng shuō, yīdìng. Gēn tā shuō “zàijiàn” de shíhou, tā kūle, wǒ yě kūle.
 
Huí jiā de lùshàng, wǒ xiǎng, wǒmen chángcháng shuō “zàijiàn”, dànshì, yǒu shíhou “zàijiàn” shì hěn nán de. Wǒ hé jiāng píng shénme shíhou néng “zàijiàn” ne?


Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/
Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....