Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 43

Bài 43 – 我是跟旅游团来的 – Tôi đến cùng với đoàn du lịch

(一)我是跟旅游团一起来的
 
(卡琳是王老师两年前的学生,前天她带一个旅游团来中国旅游,今天她来看王老师……)
 
卡琳  :王老师,您好!
 
王伟国:你好!卡琳,好久不见了。你是什么时候来北京的?
 
卡琳  :前天刚到的。
 
王伟国:是来学习的吗?
 
卡琳  :不是。来旅行的。
 
王伟国:一个人来的吗?
 
卡琳  :不是。我是跟旅游团一起来的。我当翻译,也是导游。
 
王伟国:你已经参加工作了?
 
卡琳  :没有。我还在度研究生。
 
王伟国:研究方面是什么?
 
卡琳  :我研究孔子。您知道,我对中国传统文化一直很有兴趣。孔子、孟子和老子的学说我都想研究研究。可是,我的导师说,题目不能定得太大。他希望我集中精力,研究孔子。我觉得他的话很有道理,所以就选了这个题目。
 
王伟国:还在打工吗?
 
卡琳  :是的。利用假期到一家旅游社去打工。他们组织了一个旅游团,老板就让我陪他们来了。他知道我需要经常来中国收集资料,所以,一有来中国的旅游团,他就安排我陪团。
 
王伟国:你的老板还真不错。
 
卡琳  :是。他给了我很多帮助。
 
王伟国:去别的地方了吗?
 
卡琳  :去了。我们先在香港玩儿了三天,又去了深圳,是从深圳来北京的。
 
王伟国:坐飞机来的吗?
 
卡琳  :不是。坐火车来的。旅游团的人都想坐坐中国的火车,看看铁路两边的风光。
 
王伟国:什么时候回去?
 
卡琳  :旅游团后天就回去了。我跟老板说好了,晚回去几天,我要到孔子的家乡去一趟。今天下午是自由活动时间,所以来看看老师。
 
王伟国:在这儿吃了晚饭再走吧。


(Yī) wǒ shì gēn lǚyóu tuán yī qǐlái de
 
(Kǎ lín shì wáng lǎoshī liǎng nián qián de xuéshēng, qiántiān tā dài yīgè lǚyóu tuán lái zhōngguó lǚyóu, jīntiān tā lái kàn wáng lǎoshī……)
 
Kǎ lín: Wáng lǎoshī, nín hǎo!
 
Wángwěiguó: Nǐ hǎo! Kǎ lín, hǎojiǔ bùjiànle. Nǐ shì shén​​me shíhou lái běijīng de?
 
Kǎ lín: Qiántiān gāng dào de.
 
Wángwěiguó: Shì lái xuéxí de ma?
 
Kǎ lín: Bùshì. Lái lǚxíng de.
 
Wángwěiguó: Yīgè rén lái de ma?
 
Kǎ lín: Bùshì. Wǒ shì gēn lǚyóu tuán yī qǐlái de. Wǒ dāng fānyì, yěshì dǎoyóu.
 
Wángwěiguó: Nǐ yǐjīng cānjiā gōngzuòle?
 
Kǎ lín: Méiyǒu. Wǒ hái zài dù yánjiūshēng.
 
Wángwěiguó: Yánjiū fāngmiàn shì shénme?
 
Kǎ lín: Wǒ yánjiū kǒngzǐ. Nín zhīdào, wǒ duì zhōngguó chuántǒng wénhuà yīzhí hěn yǒu xìngqù. Kǒngzǐ, mèngzǐ hé lǎozi de xuéshuō wǒ dū xiǎng yánjiū yánjiū. Kěshì, wǒ de dǎoshī shuō, tímù bùnéng dìng de tài dà. Tā xīwàng wǒ jízhōng jīnglì, yánjiū kǒngzǐ. Wǒ juéde tā dehuà hěn yǒu dàolǐ, suǒyǐ jiù xuǎnle zhège tímù.
 
Wángwěiguó: Hái zài dǎgōng ma?
 
Kǎ lín: Shì de. Lìyòng jiàqī dào yījiā lǚyóu shè qù dǎgōng. Tāmen zǔzhīle yīgè lǚyóu tuán, lǎobǎn jiù ràng wǒ péi tāmen láile. Tā zhīdào wǒ xūyào jīngcháng lái zhōngguó shōují zīliào, suǒyǐ, yī yǒu lái zhōngguó de lǚyóu tuán, tā jiù ānpái wǒ péi tuán.
 
Wángwěiguó: Nǐ de lǎobǎn hái zhēn bùcuò.
 
Kǎ lín: Shì. Tā gěile wǒ hěnduō bāngzhù.
 
Wángwěiguó: Qù bié dì dìfāngle ma?
 
Kǎ lín: Qùle. Wǒmen xiān zài xiānggǎng wán erle sān tiān, yòu qùle shēnzhèn, shì cóng shēnzhèn lái běijīng de.
 
Wángwěiguó: Zuò fēijī lái de ma?
 
Kǎ lín: Bùshì. Zuò huǒchē lái de. Lǚyóu tuán de rén dōu xiǎng zuò zuò zhōngguó de huǒchē, kàn kàn tiělù liǎngbiān de fēngguāng.
 
Wángwěiguó: Shénme shíhou huíqù?
 
Kǎ lín: Lǚyóu tuán hòutiān jiù huíqùle. Wǒ gēn lǎobǎn shuō hǎole, wǎn huíqù jǐ tiān, wǒ yào dào kǒngzǐ de jiāxiāng qù yī tàng. Jīntiān xiàwǔ shì zìyóu huódòng shíjiān, suǒ​​yǐlái kàn kàn lǎoshī.
 
Wángwěiguó: Zài zhè’er chīle wǎnfàn zài zǒu ba.

 
(二)      你的汉语是在哪儿学的
 
田芳:麦克,你的汉语是在哪儿学的?
 
麦克:在美国学的。
 
田芳:学了多长时间了?
 
麦克:我是从去年暑假才开始学习汉语的,学了一年多了。
 
田芳:是在大学学的吗?
 
麦克:不是。是在一个语言学校学的。
 
田芳:是中国老板教的吗?
 
麦克:有中国老师,也有美国老师。你觉得我的汉语说的怎么样?
 
田芳:马马虎虎。
 
麦克:“马马虎虎”是什么意思?
 
田芳:就是不好也不坏。中国人一听就知道你是老外。
 
麦克:一看也知道我是老外呀,高鼻子,黄头发,蓝眼睛。我知道,我的发音和声调都不太好。
 
田芳:我们互相帮助好不好?我帮你练汉语,你帮我练英语。
 
麦克:好啊。不过,我的英语也马马虎虎。
 
田芳:什么?你不是美国人吗?
 
麦克:我爸爸是美国人,妈妈是德国人,我十岁才到美国。可以当你的老师吗?
 
田芳:马马虎虎吧。
 
麦克:不,不能马马虎虎,我们都要认真学习。

(Èr) nǐ de hànyǔ shì zài nǎ’er xué de
 
Tián fāng: Màikè, nǐ de hànyǔ shì zài nǎ’er xué de?
 
Màikè: Zài měiguó xué de.
 
Tián fāng: Xuéle duō cháng shíjiānle?
 
Màikè: Wǒ shì cóng qùnián shǔjià cái kāishǐ xuéxí hànyǔ de, xuéle yī nián duōle.
 
Tián fāng: Shì zài dàxué xué de ma?
 
Màikè: Bùshì. Shì zài yīgè yǔyán xuéxiào xué de.
 
Tián fāng: Shì zhōngguó lǎobǎn jiào de ma?
 
Màikè: Yǒu zhòng guó lǎoshī, yěyǒu měiguó lǎoshī. Nǐ juéde wǒ de hànyǔ shuō de zěnme yàng?
 
Tián fāng: Mǎmǎhǔhǔ.
 
Màikè:“Mǎmǎhǔhǔ” shì shénme yìsi?
 
Tián fāng: Jiùshì bù hǎo yě bù huài. Zhōngguó rén yī tīng jiù zhīdào nǐ shì lǎowài.
 
Màikè: Yī kàn yě zhīdào wǒ shì lǎowài ya, gāo bízi, huáng tóufǎ, lán yǎnjīng. Wǒ zhīdào, wǒ de fǎ yīn hé shēngdiào dōu bù tài hǎo.
 
Tián fāng: Wǒmen hùxiāng bāngzhù hǎobù hǎo? Wǒ bāng nǐ liàn hànyǔ, nǐ bāng wǒ liàn yīngyǔ.
 
Màikè: Hǎo a. Bùguò, wǒ de yīngyǔ yě mǎmǎhǔhǔ.
 
Tián fāng: Shénme? Nǐ bùshì měiguó rén ma?
 
Màikè: Wǒ bàba shì měiguó rén, māmā shì déguó rén, wǒ shí suì cái dào měiguó. Kěyǐ dāng nǐ de lǎoshī ma?
 
Tián fāng: Mǎmǎhǔhǔ ba.
 
Màikè: Bù, bùnéng mǎmǎhǔhǔ, wǒmen dōu yào rènzhēn xuéxí.


 阅读 
 
我的理想就是当翻译
 
小时候,母亲就对我说:“希望你将来当个翻译,成为和世界各国人民友好交往的桥梁。”但是,我那时还小,还不知道当什么翻译。
 
中学华毕业以后,要考什么大学,要学习什么,我自己也不知道。一次我和朋友去中国大使馆看了一部电影,这个电影是介绍中国文化的。看了以后,我就想来中国看看。那时我想,就考外语大学学习中文吧。妈妈知道了我的想法,也很同意,就这样我考到了外语大学中文系。
 
大学二年级暑假,我第一次来中国,学习了一个月。学习完以后,我又到中国一些有名的地方去旅行了半个月。这时我才知道,我对中国的了解太少了。
 
因为汉语说得不太好,旅行中遇到了很多困难。但是,每次遇到,、困难的时候,都会得到中国人帮助。一次,在火车上,我正在看地图,因为要去的地方是南京,我对南京一点儿也不了解。火车到南京的时间又是晚上,怎么去找旅馆,怎么买回上海的火车票,我都不知道。心里有点儿着急。
 
坐在我对面的一个姑娘,好像知道我在想什么,就用英语问我是不是留学生,要不要她帮助。没想到,她的英语说得那么好。我就用英语对她说了我遇到的麻烦。她说:“没关系,我也是在南京下车,下车以后,你就跟我走吧。”
 
就这样我们开始了交谈。她是南京大学的学生。她说:“要是你愿意,我可以和你一起到南京的风景区看看。”我说:“要是这样当然好,不过这会给你带来很多麻烦的。”她说:“现在是暑假,我正好有时间,我们还可以互相学习,你练汉语,我也练练英语。”
 
就这样,我认识了第一个中国朋友。
 
在南京玩儿了三天,在这三天里,她成了我的导游,带我去了南京有名的地方,又帮我买了回上海的火车票。分别的时候,我们约定以后还要再见面。离开中国的时候我就想,我一定还要来中国学习。我一定要学好汉语,当一个汉语翻译。

Yuèdú
 
Wǒ de lǐxiǎng jiùshì dāng fānyì
 
Xiǎoshíhou, mǔqīn jiù duì wǒ shuō:“Xīwàng nǐ jiānglái dāng gè fānyì, chéngwéi hé shìjiè gèguó rénmín yǒuhǎo jiāowǎng de qiáoliáng.” Dànshì, wǒ nà shí hái xiǎo, hái bù zhīdào dāng shénme fānyì.
 
Zhōngxué huá bìyè yǐhòu, yào kǎo shénme dàxué, yào xuéxí shénme, wǒ zìjǐ yě bù zhīdào. Yīcì wǒ hé péngyǒu qù zhōngguó dàshǐ guǎn kànle yī bù diànyǐng, zhège diànyǐng shì jièshào zhōngguó wénhuà de. Kànle yǐhòu, wǒ jiù xiǎnglái zhōngguó kàn kàn. Nà shí wǒ xiǎng, jiù kǎo wàiyǔ dàxué xuéxí zhōngwén ba. Māmā zhīdàole wǒ de xiǎngfǎ, yě hěn tóngyì, jiù zhèyàng wǒ kǎo dàole wàiyǔ dàxué zhōngwén xì.
 
Dàxué èr niánjí shǔjià, wǒ dì yī cì lái zhōngguó, xuéxíle yīgè yuè. Xuéxí wán yǐhòu, wǒ yòu dào zhōngguó yīxiē yǒumíng dì dìfāng qù lǚxíngle bàn gè yuè. Zhè shí wǒ cái zhīdào, wǒ duì zhōngguó de liǎojiě tài shǎole.
 
Yīnwèi hànyǔ shuō dé bù tài hǎo, lǚxíng zhōng yù dàole hěnduō kùnnán. Dànshì, měi cì yù dào,, kùnnán de shíhou, dūhuì dédào zhōngguó rén bāngzhù. Yīcì, zài huǒchē shàng, wǒ zhèngzài kàn dìtú, yīnwèi yào qù dì dìfāng shì nánjīng, wǒ duì nánjīng yīdiǎn er yě bù liǎojiě. Huǒchē dào nánjīng de shíjiān yòu shì wǎnshàng, zěnme qù zhǎo lǚguǎn, zěnme mǎi huí shànghǎi de huǒchē piào, wǒ dū bù zhīdào. Xīn li yǒudiǎn er zhāojí.
 
Zuò zài wǒ duìmiàn de yīgè gūniang, hǎoxiàng zhīdào wǒ zài xiǎng shénme, jiù yòng yīngyǔ wèn wǒ shì bùshì liúxuéshēng, yào bùyào tā bāngzhù. Méi xiǎngdào, tā de yīngyǔ shuō de nàme hǎo. Wǒ jiù yòng yīngyǔ duì tā shuōle wǒ yù dào de máfan. Tā shuō:“Méiguānxì, wǒ yěshì zài nánjīng xià chē, xià chē yǐhòu, nǐ jiù gēn wǒ zǒu ba.”
 
Jiù zhèyàng wǒmen kāishǐle jiāotán. Tā shì nánjīng dàxué de xuéshēng. Tā shuō:“Yàoshi nǐ yuànyì, wǒ kěyǐ hé nǐ yīqǐ dào nánjīng de fēngjǐng qū kàn kàn.” Wǒ shuō:“Yàoshi zhèyàng dāngrán hǎo, bùguò zhè huì gěi nǐ dài lái hěnduō máfan de.” Tā shuō:“Xiànzài shì shǔjià , Wǒ zhènghǎo yǒu shíjiān, wǒmen hái kěyǐ hù xiàng xuéxí, nǐ liàn hànyǔ, wǒ yě liàn liàn yīngyǔ.”
 
Jiù zhèyàng, wǒ rènshile dì yī gè zhōngguó péngyǒu.
 
Zài nánjīng wán erle sān tiān, zài zhè sān tiān lǐ, tā chéngle wǒ de dǎoyóu, dài wǒ qùle nánjīng yǒumíng dì dìfāng, yòu bāng wǒ mǎile huí shànghǎi de huǒchē piào. Fēnbié de shíhou, wǒmen yuēdìng yǐhòu hái yào zài jiànmiàn. Líkāi zhōngguó de shíhou wǒ jiù xiǎng, wǒ yīdìng hái yào lái zhōngguó xuéxí. Wǒ yīdìng yào xuéhǎo hànyǔ, dāng yīgè hànyǔ fānyì.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....