Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 37

Bài 37 – 我比你更喜欢音乐 (Wǒ bǐ nǐ gèng xǐhuan yīnyuè) - Tôi thích âm nhạc hơn
(A)上海比北京大。
 
山本: 田芳,上海怎么样? 我想坐火车去上海旅行。
田芳: 上海很好,这几年变化很大。今年暑假我这在那儿住了一个月呢。 我一个同学家就在上海。
山本: 上海没有北京大吧?
田芳: 不,上海比北京大,人口也比北京多。 上海是中国最大的工商业城市。这几年,增加了不少新建筑,上海比过去变得更漂亮了。
山本: 上海的公园怎么样?
田芳: 上海的公园没有北京很多,也没有北京的公园这么大。
山本: 上海冬天是不是比北京暖和一点了?
田芳: 上海不比北京暖和。
山本: 可是,我看预报,上海的气温比北京高得多。
田芳: 是,上海的气温比北京几度,但因为屋里没有暖气,所以这没有北京暖和。
山本: 上海人屋里没有暖气?
田芳: 是的,旅馆饭店里有,一般家庭没有。

(A) shànghǎi bǐ běijīng dà.
 
Shānběn: Tián fāng, shànghǎi zěnme yàng? Wǒ xiǎng zuò huǒchē qù shànghǎi lǚxíng.
Tián fāng: Shànghǎi hěn hǎo, zhè jǐ nián biànhuà hěn dà. Jīnnián shǔjià wǒ zhè zài nà’er zhùle yīgè yuè ne. Wǒ yīgè tóngxué jiā jiù zài shànghǎi.
Shānběn: Shànghǎi méiyǒu běijīng dà ba?
Tián fāng: Bù, shànghǎi bǐ běijīng dà, rénkǒu yě bǐ běijīng duō. Shànghǎi shì zhōngguó zuìdà de gōngshāngyè chéngshì. Zhè jǐ nián, zēng jiā liǎo bù shǎo xīn jiànzhú, shànghǎi bǐ guòqù biàn de gèng piàoliangle.
Shānběn: Shànghǎi de gōngyuán zěnme yàng?
Tián fāng: Shànghǎi de gōngyuán méiyǒu běijīng hěnduō, yě méiyǒu běijīng de gōngyuán zhème dà.
Shānběn: Shànghǎi dōngtiān shì bùshì bǐ běijīng nuǎnhuo yīdiǎnle?
Tián fāng: Shànghǎi bùbǐ běijīng nuǎnhuo.
Shānběn: Kěshì, wǒ kàn yùbào, shànghǎi de qìwēn bǐ běijīng gāo de duō.
Tián fāng: Shì, shànghǎi de qìwēn bǐ běijīng jǐ dù, dàn yīnwèi wū li méiyǒu nuǎnqì, suǒyǐ zhè méiyǒu běijīng nuǎnhuo.
Shānběn: Shànghǎi rén wū li méiyǒu nuǎnqì?
Tián fāng: Shì de, lǚguǎn fàndiàn li yǒu, yībān jiātíng méiyǒu.

 
 
(B) (林老师和王老师谈论音乐。。。。)
 
林玉: 王老师,你喜欢音乐吗?
王伟国: 喜欢啊!我是个音乐迷。光激光唱片 (CD)就有好几百盘呢。
林玉: 我也很喜欢音乐,也许比你更喜欢。你喜欢古典音乐还是喜欢现代音乐?
王伟国: 我喜欢古典音乐。最喜欢听世界名曲,我还喜欢听民歌。
林玉: 我也喜欢古典音乐。你喜欢流行歌曲吗?
王伟国: 怎么说呢?可能没有你们年轻人那么喜欢。我觉得旅行歌曲的歌词不如民歌写得好。
林玉: 有些旅行歌曲的歌词问写得这是不错的。
王伟国: 但是,我还是觉得民歌的歌词好。你听咱们的民歌,“在那遥远的地方, 。。。‘写得很好!

(B) (Lín lǎoshī hé wáng lǎoshī tánlùn yīnyuè….)
 
Lín yù: Wáng lǎoshī, nǐ xǐhuan yīnyuè ma?
Wángwěiguó: Xǐhuan a! Wǒ shìgè yīnyuè mí. Guāng jīguāng chàngpiàn (CD) jiù yǒu hǎo jǐ bǎi pán ne.
Lín yù: Wǒ yě hěn xǐhuan yīnyuè, yěxǔ bǐ nǐ gèng xǐhuan. Nǐ xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè háishì xǐhuan xiàndài yīnyuè?
Wángwěiguó: Wǒ xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè. Zuì xǐhuan tīng shìjiè míngqǔ, wǒ hái xǐhuan tīng míngē.
Lín yù: Wǒ yě xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè. Nǐ xǐhuan liúxíng gēqǔ ma?
Wángwěiguó: Zěnme shuō ne? Kěnéng méiyǒu nǐmen niánqīng rén nàme xǐhuan. Wǒ juéde lǚxíng gēqǔ de gēcí bùrú míngē xiě de hǎo.
Lín yù: Yǒuxiē lǚxíng gēqǔ de gēcí wèn xiě de zhè shì bùcuò de.
Wángwěiguó: Dànshì, wǒ háishì juéde míngē de gēcí hǎo. Nǐ tīng zánmen de míngē,“zài nà yáoyuǎn dì dìfāng, …’Xiě de hěn hǎo!


阅读 (Yuèdú) 
田忌赛马
两千年前,有个人叫田忌,很喜欢赛马。一天,齐王对他说:“听说你又买了一些好马,我们再赛赛怎么样?”
 
田忌知道自己的马没有齐王的好,但是又不好意思说不赛,就答应了。
 
田忌和齐王的马,都分三等:上等、中等、下等。比赛进行三场,每场赛三次,按最后的得分决定输赢。
 
比赛开始了。第一场,田忌用同等级的马跟齐王赛,田忌的马都没有齐王的跑得快,结果三次都输了。
 
田忌输了第一场,心里很不高兴。这时一个朋友对他说,你不能这样赛,我告诉你一个办法……
 
第二场比赛开始了。田忌先用下等马跟齐王的上等马赛,结果田忌输了。大家都想,这场比赛田忌又要输。但是第二次
 
比赛,当齐王用中等马时,田忌却用了上等马。田忌的上等马比齐王的中等马跑得快,这次田忌赢了。第三次,田忌用中等
 
马跟齐王的下等马赛,结果又赢了。这样,第二场比赛齐王输了。
 
第三场跟第二场一样,田忌用同样的方法又赢了齐王。
 
比赛的结果是二比一,田忌赢了。


Tiánjì sàimǎ
 
liǎng qiānnián qián, yǒu gèrén jiào tiánjì, hěn xǐhuān sàimǎ. Yītiān, qí wáng duì tā shuō:“Tīng shuō nǐ yòu mǎile yīxiē hǎo mǎ, wǒmen zài sài sài zěnme yàng?”
 
Tiánjì zhīdào zìjǐ de mǎ méiyǒu qí wáng de hǎo, dànshì yòu bù hǎoyìsi shuō bu sài, jiù dāyìngle.
 
Tiánjì hé qí wáng de mǎ, dōu fēn sān děng: Shàng děng, zhōngděng, xià děng. Bǐsài jìnxíng sān chǎng, měi chǎng sài sāncì, àn zuìhòu de défēn juédìng shūyíng.
 
Bǐsài kāishǐle. Dì yī chǎng, tiánjì yòng tóng děngjí de mǎ gēn qí wáng sài, tiánjì de mǎ dōu méiyǒu qí wáng de pǎo dé kuài, jiéguǒ sāncì dōu shūle.
 
Tiánjì shūle dì yī chǎng, xīnlǐ hěn bù gāoxìng. Zhè shí yīgè péngyǒu duì tā shuō, nǐ bùnéng zhèyàng sài, wǒ gàosù nǐ yīgè bànfǎ……
 
dì èr chǎng bǐsài kāishǐle. Tiánjì xiān yòng xià děng mǎ gēn qí wáng de shàng děng mǎsài, jiéguǒ tiánjì shūle. Dàjiā dōu xiǎng, zhè chǎng bǐsài tiánjì yòu yào shū. Dànshì dì èr cì
 
bǐsài, dāng qí wáng yòng zhōngděng mǎ shí, tiánjì què yòngle shàng děng mǎ. Tiánjì de shàng děng mǎ bǐ qí wáng de zhōngděng mǎ pǎo dé kuài, zhè cì tiánjì yíngle. Dì sān cì, tiánjì yòng zhōngděng
 
mǎ gēn qí wáng de xià děng mǎsài, jiéguǒ yòu yíngle. Zhèyàng, dì èr chǎng bǐsài qí wáng shūle.
 
Dì sān chǎng gēn dì èr chǎng yīyàng, tiánjì yòng tóngyàng de fāngfǎ yòu yíngle qí wáng.
 
Bǐsài de jiéguǒ shì èr bǐ yī, tiánjì yíngle.
 

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....