Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 41

Bài 41 – 我听过钢琴协奏曲 《黄河》 (Wǒ tīng guò gāngqín xiézòuqǔ “huánghé”)

(一)  我吃过两次中药
 
(山本和爱德华谈来中国后的经历。。。)
 
爱德华:    山本,你的感冒好了吗?
山本:    好了。来中国以后我已经得过三次感冒了。
爱德华:    我一次病也没有得过。
山本:    你身体真不错。我还住过一次院呢,有过中医,吃过两次中药。
爱德华:    听说中药很苦,是吗?
山本:    是。不过吃了中药我的病就好了。
爱德华:    我听说中医看病很有意思。
山本:    中医看病不化验,只用手摸一摸就给你开药方。还用按摩,针灸等方法给病人治病。
爱德华:    是打针吗?
山本:    不是打针,是扎针。
爱德华:    你针灸过吗?
山本:    我按摩过,没有针灸过,但是见过。
爱德华:    是什么样的针吗?
山本:    是一种很细的针。
爱德华:    没见过。

(Yī) wǒ chī guò liǎng cì zhōngyào
 
 (Shānběn hé àidéhuá tán lái zhōngguó hòu de jīnglì…)
 
 Àidéhuá: Shānběn, nǐ de gǎnmào hǎo le ma?
Shānběn: Hǎo le. Lái zhōngguó yǐhòu wǒ yǐjīng dé guò sāncì gǎnmào le.
Àidéhuá: Wǒ yīcì bìng yě méiyǒu dé guò.
Shānběn: Nǐ shēntǐ zhēn bùcuò. Wǒ hái zhù guò yīcì yuàn ne, yǒu guò zhōngyī, chī guò liǎng cì zhōngyào.
Àidéhuá: Tīng shuō zhōngyào hěn kǔ, shì ma?
Shānběn: Shì. Bùguò chī le zhōngyào wǒ de bìng jiù hǎo le.
Àidéhuá: Wǒ tīng shuō zhōngyī kànbìng hěn yǒuyìsi.
Shānběn: Zhōngyī kànbìng bù huàyàn, zhǐ yòng shǒu mō yī mō jiù gěi nǐ  kāi yàofāng. Hái yòng ànmó, zhēnjiǔ děng fāngfǎ gěi bìngrén zhì bìng.
Àidéhuá: Shì dǎzhēn ma?
Shānběn: Bùshì dǎzhēn, shì zházhēn.
Àidéhuá: Nǐ zhēnjiǔ guò ma?
Shānběn: Wǒ ànmó guò, méiyǒu zhēnjiǔ guò, dànshì jiàn guò.
Àidéhuá: Shì shénme yàng de zhēn ma?
Shānběn: Shì yī zhǒng hěn xì de zhēn.
Àidéhuá: Méi jiàn guò.

 
(二)你以前来过中国吗?
 
罗兰:    山本,听说你以前来过中国,是吗?
山本:    是啊,来过一次。你呢?
罗兰:    我没有来过,这是第一次。你都去过什么地方?
山本:    我已经去过好多地方了。北边去过哈尔滨,南边到过海南岛, 东边上过泰山,西边过西安和敦煌。
罗兰:    你去过的地方真不少。来中国以后,我只去过颐和园,故宫和长城。
山本:    习惯吃中餐了吗?
罗兰:    早就习惯了。
山本:    你吃过哪些中国菜?
罗兰:    吃过很多。最喜欢吃的北京烤鸭。你爱吃什么?
山本:    中国菜我都爱吃。还爱吃烤白薯,糖葫芦什么的。
罗兰:    看过京剧吗?
山本:    没看过。听说京剧很有意思,我很想去看看。

(Èr) nǐ yǐqián lái guò zhōngguó ma?
 
 Luólán: Shānběn, tīng shuō nǐ yǐqián lái guò zhōngguó, shì ma?
Shānběn: Shì a, lái guò yīcì. Nǐ ne?
Luólán: Wǒ méiyǒu lái guò, zhè shì dì yīcì. Nǐ dōu qù guò shèn me dìfāng?
Shānběn: Wǒ yǐjīng qù guò hǎoduō dìfāng le. Běibian qù guò hāěrbīn,  nánbian dào guò hǎinán dǎo, dōngbian shàng guò tàishān, xībian guò xīān  hé dūnhuáng.
Luólán: Nǐ qù guò dì dìfāng zhēn bù shǎo. Lái zhōngguó yǐhòu, wǒ zhǐ qù guò yíhéyuán, gùgōng hé chángchéng.
Shānběn: Xíguàn chī zhōngcān le ma?
Luólán: Zǎo jiù xíguàn le.
Shānběn: Nǐ chī guò nǎxiē zhōngguó cài?
Luólán: Chī guò hěnduō. Zuì xǐhuan chī de běijīng kǎoyā. Nǐ ài chī shénme?
Shānběn: Zhōngguó cài wǒ dū ài chī. Hái ài chī kǎo báishǔ, tánghúlu shénme de.
Luólán: Kàn guò jīngjù ma?
Shānběn: Méi kàn guò. Tīng shuō jīngjù hěn yǒuyìsi, wǒ hěn xiǎng qù kàn kàn.

(三) 我听过钢琴协奏曲 《黄河》
 
田芳:    爱德华,你说你是个音乐迷,你听过中国音乐吗?
爱德华:    当然听过!
田芳:    听过什么?
爱德华:    在加拿大的,我亲耳听过一位中国钢琴家演奏的《黄河》。
田芳:    你觉得怎么样?
爱德华:    好极了,真想再听一遍。
田芳:    听过小提琴协奏曲 《梁祝》吗?
爱德华:    听说过,但是没听过。好听吗?
田芳:    你听了就知道了。
爱德华:    我很想听听,你这儿有磁带吗?
田芳:    有。还有 《黄河》的光盘 (CD)呢。
爱德华:    借给我听听吧。
田芳:    你拿去吧。听完就还给我。
爱德华:    一定。好借好还,再借不难嘛。
 
(Sān) wǒ tīng guò gāngqín xiézòuqǔ “huánghé”
 
 Tián fāng: Àidéhuá, nǐ shuō nǐ shìgè yīnyuè mí, nǐ tīng guò zhōngguó yīnyuè ma?
Àidéhuá: Dāngrán tīng guò!
Tián fāng: Tīng guò shèn me?
Àidéhuá: Zài jiānádà de, wǒ qīn ěr tīng guò yī wèi zhōngguó gāngqín jiā yǎnzòu de “huánghé”.
Tián fāng: Nǐ juéde zěnme yàng?
Àidéhuá: Hǎo jí le, zhēn xiǎng zài tīng yībiàn.
Tián fāng: Tīng guò xiǎotíqín xiézòuqǔ “liáng zhù” ma?
Àidéhuá: Tīng shuō guò, dànshì méi tīng guò. Hǎotīng ma?
Tián fāng: Nǐ tīng le jiù zhīdào le.
Àidéhuá: Wǒ hěn xiǎng tīng tīng, nǐ zhèer yǒu cídài ma?
Tián fāng: Yǒu. Hái yǒu “huánghé” de guāngpán (CD) ne.
Àidéhuá: Jiè gěi wǒ tīng tīng ba.
Tián fāng: Nǐ ná qù ba. Tīng wán jiù hái gěi wǒ.
Àidéhuá: Yīdìng. Hǎo jiè hào huán, zài jiè bù nán ma.


 阅读 
 
我以前没有听过小提琴协奏曲《梁祝》。今天,田芳借给我一盒《梁祝》的磁带,我听了以后觉得很好。
 
田芳对我说,这是一支非常有名的小提琴协奏曲,表现的是中国古代一个爱情故事,这个故事优美动人。田芳给我讲了这个故事。
 
梁山伯是一个老实善良的小伙子,祝英台是个聪明美丽的姑娘。他们两个是同学,在一起学习了三年。两个人互相关心,互相帮助,产生了爱情。但是那时候,男女青年不能自由恋爱。祝英台的爸爸觉得梁山伯家没有钱,不同意女儿祝英台跟梁山伯结婚。后来他们俩为了爱情都死了,他们死后变成了一对美丽的蝴蝶( húdié butterfly )。
 
听了这支小提琴协奏曲又知道了这个故事,我觉得《梁祝》跟《罗米欧和朱丽叶》( Romeo and Juliet )一样美丽.

Wǒ yǐqián méiyǒu tīngguò xiǎotíqín xiézòuqǔ “liángzhù”. Jīntiān, tiánfāng jiè gěi wǒ yī hé “liángzhù” de cídài, wǒ tīngle yǐhòu juédé hěn hǎo.
 
Tiánfāng duì wǒ shuō, zhè shì yī zhī fēicháng yǒumíng de xiǎotíqín xiézòuqǔ, biǎoxiàn de shì zhōngguó gǔdài yīgè àiqíng gùshì, zhège gùshì yōuměi dòngrén. Tiánfāng gěi wǒ jiǎngle zhège gùshì.
 
Liángshānbó shì yīgè lǎoshí shànliáng de xiǎohuǒzi, zhùyīngtái shìgè cōngmíng měilì de gūniáng. Tāmen liǎng gè shì tóngxué, zài yīqǐ xuéxíle sān nián. Liǎng gèrén hùxiāng guānxīn, hùxiāng bāngzhù, chǎnshēngle àiqíng. Dànshì nà shíhòu, nánnǚ qīngnián bùnéng zìyóu liàn’ài. Zhùyīngtái de bàba juédé liángshānbó jiā méiyǒu qián, bù tóngyì nǚ’ér zhùyīngtái gēn liángshānbó jiéhūn. Hòulái tāmen liǎ wèile àiqíng dōu sǐle, tāmen sǐ hòu biàn chéngle yī duì měilì de húdié (húdié butterfly). Tīngle zhè zhī xiǎotíqín xiézòuqǔ yòu zhīdàole zhège gùshì, wǒ juédé “liángzhù” gēn “luómǐ’ōu hé zhūlìyè”(Romeo and Juliet) yīyàng měilì.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....