Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 8: Một cân táo bao nhiêu tiền 苹果一斤多少钱

Nội dung bài viết
Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 8: Một cân táo bao nhiêu tiền 苹果一斤多少钱 | Từ mới, bài khóa, ngữ pháp. Cùng học để biết cách hỏi đồ vật, hỏi giá tiền nhé.

Giáo trình Hán ngữ 1 bài 8 : Từ vựng

  I, Từ mới: 

  买 Mǎi: Mua 

  水果 Shuǐguǒ: Hoa quả 

  苹果 Píngguǒ: Quả táo 

  斤 Jīn: Cân (lượng từ) 

  公斤 Gōngjīn: cân, kg

  贵 Guì: Đắt

  了 Le: Trợ từ 

  吧 Ba: Trợ từ 

  多少 Duōshao: Bao nhiêu(Đại từ)  

  多 Duō: Nhiều 

  少Shǎo: Ít 

  块(元)kuài (yuán) : Đồng

  角(毛)jiǎo (máo): Hào 

  分 Fēn: Xu 

  还 Hái: Vẫn, vẫn còn 

  别的 Biéde: Khác, cái khác(đại từ) 

  橘子Júzi: Quả quýt 

  怎么Zěnme: Thế nào, như thế nào (đại từ) 

  卖Mài: Bán 

  两Liǎng: 2  

  一共 yí dòng : Tổng cộng

  给 gěi : Đưa, cho

  找 Zhǎo: Tìm, trả lại tiền thừa  

   

  Giáo trình Hán ngữ 1 bài 8 : Ngữ pháp

  • 买 /mǎi/ (mãi): Mua

  你买什么?Nǐ mǎi shénme

  => 我买书/杂志/饭/馒头/包子/饺子

  你要买什么? nǐ yāomǎi shénme

  我要买三个包子

    - 买卖 mǎimài: Buôn bán, mua bán

  • 卖 /mài/ Bán

  A:Xin hỏi, bạn muốn mua sách gì?

  请问你想买什么书?

  B: Tôi muốn mua sách tiếng Trung

  我想买汉语书

  • /jīn/: Cân Trung Quốc (=0,5kg) 

  公斤 /gōng jīn/ (công cân): Cân, kg

  一斤= 0.5 kg

  三斤 = 1.5 kg

  一斤苹果 Yì jīn píngguǒ

  你要买什么?nǐ yāomǎi shénme

  => 我要买三斤苹果 Wǒ yāomǎi sān jīn píngguǒ

  => 我要买一公斤橘子 wǒ yāomǎi yī gōngjīn júzi.

   

  • 两/liǎng/ (lưỡng): Hai

  Phân biệt 两 và二 

  两 + lượng từ 

  Dùng để chỉ số lượng

  Phía sau cần lượng từ

  两个人 Liǎng gè rén

  两碗米饭 liǎng wǎn mǐfàn

  我要买两个包子 wǒ yāomǎi liǎng gè bāozi

  两国  liǎng guó

  两斤苹果 Liǎng jīn píngguǒ

  Dùng để chỉ số đếm, số nhà, số xe...

  Phía sau không có lượng từ

  一,二、三、四、五、六

  0123456

   

  • 怎 么 /zěn me/ : Thế nào, như thế nào, bằng cách nào

  怎么+ V: Đứng trước động từ để hỏi cách thức.

  怎么卖?Zěnme mài: Bán như thế nào 

  苹果怎么卖?píngguǒ zěnme mài: Táo bán như thế nào?

  请问,苹果怎么卖?Xin hỏi táo bán như thế nào?

  Đại từ tiếng Trung: là loại từ dùng để gọi tên sự vật hiện tượng thường thay thế cho các loại thực từ, ngữ và câu.

  Có các loại đại từ sau:  

    - Đại từ nhân xưng: 我,你,他,我们,你们,他们…

    - Đại từ nghi vấn: 谁,什么,怎样,哪,哪里,多少…

    - Đại từ chỉ thị: 这,那,这里,这儿,那儿,这样,那样, 那么,每,个,其他,别的…

   

  • 贵/guì/ (quý): Đắt
  • 贝 Bộ bối /bèi/: Vật báu

  了 Le (Trợ từ) 

   

  很贵

  太贵了

  太难了

  太忙了

  • 太 + tính từ + 了

  Biểu thị quá tốt, cảm thán : 太好了Tài hǎole: Tốt quá rồi

  Biểu thị không hài lòng : 太贵了,太难了Tài guìle, tài nánle

  这些书太贵了 Zhèxiē shū tài guìle 

    - 我太难了 Wǒ tài nánle: Tôi khổ quá mà

  • 吧 /ba/(ba) ....nhé, đi, nha

  Trợ từ ngữ khí “吧” dùng trong câu khẳng định, biểu thị ngữ khí yêu cầu, thương lượng.

  (1)太贵了,三块五吧。Tài guìle, sān kuài wǔ ba

  (2)你给二十二块吧。Nǐ gěi èrshí'èr kuài ba

  A: 苹果一斤多少钱?

  B: 两块

  A: 太贵了,一块吧

  B:  好 

  Trợ từ là một lại hư từ(là từ không có ý nghĩa cụ thể), có tác dụng bổ trợ ý nghĩa cho từ vựng, cụm từ, hay câu. Trợ từ có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối câu, thường biểu thị ngữ khí của câu hoặc quan hệ kết cấu câu.

  Trợ từ không thể độc lập tạo thành câu, mà bắt buộc phải đứng trước hoặc sau từ ngữ khác. Trợ từ bổ trợ phía sau từ ngữ khác thường đọc thanh nhẹ. 

   

  • 多少 /Duō shǎo/ Bao nhiêu

  (Đại từ) 

  Dùng trong câu hỏi để chỉ số lượng

  Đứng trước danh từ: 多少 + danh từ: Bao nhiêu?

  多少钱? Duōshǎo qián: Bao nhiêu tiền 

  多少人? duōshǎo rén: Bao nhiêu người

  Lưu ý: Sau 多少 không nhất thiết phải có số lượng, sau几 bắt buộc có lượng từ.

  1. 几个人

  2. 一斤多少钱    

  3. 苹果一斤多少钱

      苹果多少钱一斤

  多 /duō/ (đa) Nhiều (adj)

  太多了/很多、不多、不太多

  少 /shǎo/ (thiểu) Ít

  太少了/不少/很少

   

  • 块 /kuài / (khối) Đồng (đơn vị tiền của Trung Quốc)
  • 斤/yuán/ (nguyên) 

  A:梨一斤多少钱?

  B:三块

  A:三块,太贵了。一块吧

  B:你要几斤

  A: 我要三斤

  B:好的

  Táo 5 đồng 1 cân

  苹果五块一斤。

   

  >>> Xem thêm : 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt?

   

  • 角 /jiǎo/(giác) Hào 
  • 毛 /máo/ (mao) Hào

  1角(毛)=1/10块(元)

  五角(毛)

  八角(毛)

  分 /fēn/ (phân) Xu: (bằng 1/100 của 1 đồng) 

  1分=1/10 一角(毛)

  • 还 /hái/ (hoàn): Còn, vẫn còn (phó từ)
  • 别的(Đứng trước động từ/tính 

  还要吗?

  还要买?

  还买吗?/还吃吗?

  还要买什么?

  • 别的/bié de/ Cái khác (đại từ) 

  你还要吃别的吗?

  还要别的吗?

  • 一共 /yí gòng/ (nhất cộng): Tổng cộng

  一共多少?

  一共多少钱? Tổng cộng bao nhiêu tiền?

  一共五块钱

  A: 你买什么?

  B: 我买苹果

  A: 你要几斤?

  B: 我买三斤,一共多少钱

  A: 三斤,一共十块钱 。

  • 给 /gěi/ (cấp): Đưa, cho 

  给你

  给你钱

  给你五十块

  十、十一、十二

  二十、二十一、二十九

  九十、九十九

  Tôi đưa bạn 45 đồng.

  • 找 /zhǎo/ : Tìm, trả lại (tiền thừa) 

  找钱

  找你钱

  找你五块

  找你二十块钱

  找你三十四块

  三斤草莓一共三十块钱,你给我四十块钱,我找你十块。

  谢谢  

   

  BÀI KHÓA 

  B在买水果。。。。。。B đang mua trái cây…

  A: 你买什么?

  A: Nǐ mǎi shénme?

  B: 我买水果。苹果一斤多少钱?

  B: Wǒ mǎi shuǐguǒ. Píngguǒ yī jīn duōshao qián?

  A: 三块

  A: Sān kuài

  B: 三块?太贵了。两块五吧。

  B: Sān kuài? Tài guìle. Liǎng kuài wǔ ba.

  A: 你要几斤?

  A: Nǐ yào jǐ jīn?

  B:我买五斤。

  B: Wǒ mǎi wǔ jīn.

  A: 你还要别的吗?

  A: Nǐ hái yào bié de ma?

  B: 橘子怎么卖?

  B: Júzi

  A: 两块

  A: Liǎng kuài

  B: 要两斤。一共多少钱?

  B: Yào liǎng jīn. Yígòng duōshao qián?

  A: 一共十六块五(毛)。你给十六块吧。

  A: Yígòng shíliù kuài wǔ (máo). Nǐ gěi shíliù kuài ba.

  B: 给你钱。

  B: Gěi nǐ qián.

  A: 这是五十,找您三十四块。

  A: Zhè shì wǔshí, zhǎo nín sānshísì kuài.

   

  Trả lời câu hỏi 

  1. B 买什么?苹果一斤多少钱?
  B买水果。苹果一斤三块钱。
  2. B买几斤水果?
  B 买五斤。
  3. B还要别的吗?
  B还要橘子。
  4. 橘子一斤多少钱?
  橘子两块钱一斤。

  5. 水果一共多少钱?
  一共十六块五(毛)
  6. B给A多少钱?
  B给A五十块钱。
  7. A找B多少钱?
  A找B三十四块钱。

  Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ và hiệu quả! 

     Gửi bình luận
  Mã chống spamThay mới
   

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....